Tag Archive | "Hahim Halimi"

Do të ndërmerren masa ndaj bizneseve që veprojnë pa leje pune

Këshilli i drejtorëve, formoi një komision për verifikimin e lejeve të punës të subjekteve biznesore. Detyrë e këtij komisioni është që të bëjë kontrollin për leje të punës, të të gjitha subjekte afariste në territorin e Komunës së Prishtinës. Ato subjekte që nuk janë pajisur me leje pune do t’u lihet në dispozicion në afat i shkurtër kohor për t’u pajisur me leje pune, ndërsa atyre subjekte që nuk pajisen me leje punë brenda afatit të përcaktuar, do të merren masa konkrete sipas rregulloreve komunale dhe dispozitave ligjore, dhe do të vije deri te mbyllja e tyre.

Ky vendim u morë pas konstatimit nga Drejtoria për Ekonomi, se një numër i konsiderueshëm i subjekteve afariste në Komunën e Prishtinës, veprojnë pa leje pune.

Këshilli i drejtorëve i Komunës së Prishtinës, po në këtë mbledhje shqyrtoji Raportet e punës së disa  drejtorive për periudhën janar-qershor të vitit 2010.

“Periudha janar-qershor, karakterizohet me të arritura të kënaqëshme në të gjitha fushat, sipas programit dhe planifikimit për këtë vit, tha kryetari Mustafa,

Ai foli edhe për realizimin e të hyrave buxhetore dhe realizimin e projekteve të planifikuara, duke kërkuar nga drejtorët e drejtorive që të jenë të angazhuar për përmbushjen e plotë të detyrave që kanë para vetës.

Hahim Halimi, drejtor i Drejtorisë së Administratë, para Këshillit të drejtorëve foli për raportin e punës së kësaj drejtorie për gjashtëmujorin e parë të këtij viti.

“Gjatë periudhës janar- qershor, sektori për punë të Kuvendit dhe Këshillit të drejtorëve ka përgatitur dhe ka përpunuar materialin për njëmbëdhjetë  mbledhje të rregullta të Këshillit të drejtorëve, për shatat mbledhje të Kuvendit, katër  mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa,  gjashtë mbledhje të Komitetit për Komunitete, dhe për njëmbëdhjetë mbledhje të Komiteteve tjera. Po ashtu janë gjatë kësaj periudhe është Statutin e Komunës, Raportin vjetor për vitin 2009, tetë rregullore, tetëmbëdhjetë vendime, dhe dy rregullore kanë ndalur në diskutim publik”, tha Halimi.

Raporti i punës së kësaj Drejtorie përmban edhe numrin e lëshimit të dokumenteve dhe vërtetimeve të ndryshme sipas kërkesave të qytetarëve.

Ndërsa në raportin e Punës së Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, për gjashtë mujorin e parë të këtij viti, janë përshkruar punët që janë realizuar, si përgatitja dhe hartimi i planeve të reja rregulluese, dhe realizimin e planeve të miratuara, përpilimi i lëshimit të lejeve urbane dhe atyre ndërtimore, mbikëqyrjen e objekteve të ndërtimit të lartë dhe të ulët, vlerësimet e ndryshme profesionale sipas kërkesave, dhe realizimi i të hyrave buxhetore që është realizuar 57.22 %, nga planifikimi.

Agim Gashi, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, foli për punën e kësaj Drejtorie gjatë pjesës së parë të këtij viti.

Ai tha se kjo drejtori është përkujdesur për shtimin e hapësirave publike, eliminimin e deponive të ilegale të mbetjeve, kontrollimin e shfrytëzimit të sipërfaqeve publike, mbikëqyrjen e transportit publik, dhe për intervenimet e Brigadës së zjarrfikësve etj.

Raportin e punës për periudhën janar- qershor, për Drejtorin e Kadastrit e  paraqiti drejtori, Shyqeri Spahiu, i cili foli për ofrimin e shërbimeve për qytetarë, të hyrat buxhetore të kësaj Drejtorie dhe bartjen e dokumentacionit kadastral nga Komuna e Prishtinës, Komunë së re të Graçanicës.

Incoming search terms:

Posted in Prishtina, PrishtineComments (0)

Rent A Car Prishtina

rent a car prishtina

Prishtina Kamera Live